Forbrukslån uten fast inntekt

Vanligvis må du ha fast inntekt for å kunne få lån eller kreditt. Derfor er det en utfordring for blant annet de som er selvstendig næringsdrivende å skaffe seg finansiering.

Det er også andre livssituasjoner som kan gjøre det mer komplisert å få lån. Her får du en gjennomgang av hvordan bankene behandler lånesøknadene i forhold til dette med inntekt, samt noen tips om unntakene og løsningene som finnes.

Viktig å tenke på før du tar opp forbrukslån uten inntekt

Ustabile eller lav inntekter et dårlig utgangspunkt dersom du tenker på å ta opp lån eller kreditter.

I slike situasjoner er det ekstra viktig å tenke nøye igjennom om det finnes andre finansieringsløsninger. Skal du likevel låne når du har begrenset eller varierende inntekt bør du forvisse deg om at du er i stand til å klare de månedlige terminbetalingene.

Dette blir ekstra viktig når du skal låne store summer.

Bankenes minimumskrav når du søker om lån

Minimumskravene varierer fra bank til bank. De fleste krever at du har en minimumsinntekt.

Før vi ser på de ulike livssituasjonene du kan være i tar vi for oss det som er standard krav til alle som søker om lån.

Her er det to kategorier krav som er i spill, henholdsvis bankens minstekrav og myndighetenes krav til bankens utlånspraksis.

Minimumskravene for å få lån uten sikkerhet er som regel slik:

 • Søkeren må være over en viss alder (varierer fra bank til bank, fra 18 år til 23 år).
 • Søkeren kan ikke ha betalingsanmerkninger.
 • Søkeren må være norsk eller bosatt og skattepliktig i Norge.
 • Søkeren må ha fast inntekt.

Kravet til et minimum av inntekt varierer fra bank til bank, men ligger normalt fra 100 000 kroner per år, og opp til 250 000 kroner. Noen banker oppgir ikke annet enn at inntektene må være faste.

Krav fra myndighetene

En av faktorene banken må ta hensyn til for å kunne låne deg penger er at du skal ha penger til å leve for også. All inntekten din kan ikke gå til renter og avdrag.

Bankene er forpliktet til å følge norsk finanslovgivning og retningslinjene fra myndighetene. Før en bank yter et lån må de foreta en kredittvurdering. Vurderingen inkluderer det å se på søkerens inntekt.

Banken skal forvisse seg om at inntektene er reelle, og at det er sannsynlig at inntektene vil vedvare i tidsrommet lånet skal tilbakebetales.

Hvis banken aksepterer å låne ut pengene skal lånesummen stå i forhold til inntekt og betalingsevne.

 • Banken kan ikke gi et lån som gjør at du får en total gjeld på over 5 ganger inntekten din.
 • Banken skal ta hensyn til ditt behov for livsopphold (øvrige levekostnader) når der beregner hvor mye du kan få låne.
 • Betalingsevnen skal være god nok til at låntakeren tåler en eventuell renteøkning på 5% på samlet gjeld.
 • Lånet du eventuelt tildeles skal ha månedlige avdrag som medfører at lånet er oppgjort innen 5 år.

Dokumentasjon av inntekt

Når bankene vurderer lånesøknaden din henter de inn relevante opplysninger fra ulike registre. Inntektene dine må du imidlertid dokumentere selv. Dette gjøres i forbindelse med en eventuell signering av låneavtale etter at lånet er innvilget.

Dette er dokumentasjonen som må sendes inn:

 • Kopi av siste års skattemelding.
 • Kopi av siste lønnsslipp eller trygdeutbetaling.
 • Noen banker krever kopi av lønnsslipp/trygdeutbetaling for de siste tre månedene.

Bankene kan gjøre unntak fra retningslinjene dersom du skal låne for å refinansiere annen gjeld.

Tips: Se også vår lånekalkulator for forbrukslån på denne siden.

Forbrukslån når du mottar trygd

Personer som har varig nedsatt inntektsevne mottar som regel uføretrygd.

Utbetalingene er regelmessige, og dermed stiller du likt når du er trygdet som en person som har lønnet arbeid og står i fast stilling.

Som det er med andre søkeres inntekt vil summen du mottar i trygd være avgjørende for hvor mye du kan få låne.

Personer som er trygdede har i gjennomsnitt noe lavere inntekt enn arbeidende personer, og må dermed regne med at låneevnen er mer begrenset.

Lån uten sikkerhet når du er selvstendig næringsdrivende

De som driver enkeltpersonforetak får også lån fra bankene, selv om inntekten er mindre stabil. Kravene til dokumentasjon av inntekt er noe strengere enn for lønnsmottakere.

Selvstendig næringsdrivende har ofte ingen fast inntekt, men lever fra måned til måned av det de fakturerer underveis. Kravet til inntekt for å få forbrukslån er derfor noe strengere for disse.

Det vanlige er at selvstendig næringsdrivende må dokumentere inntekt ved å sende inn det følgende:

 • Kopi av siste års skattemelding.
 • Kopi av inneværende års næringsoppgave, eventuelt regnskap så langt i året.
 • Noen banker krever i tillegg kopi av regnskap for de siste tre årene.

De som driver for seg selv må regne med at summen de maksimalt kan låne vil være noe lavere enn en person som tjener like mye fra fast arbeid. Dette fordi fast arbeid anses som mer stabilt inntektsmessig.

Les også: Vår side om oppstartslån til bedrift her.

Dokumentasjon på inntekt lastes opp i nettbanken samtidig som du signerer låneavtalen med BankID. 

Forbrukslån når du er pensjonist

Søknader om lån når du mottar pensjon behandles på samme vis som om du har fast inntekt eller trygd. Så lenge inntekten er regelmessig og høy nok er det ingenting i veien for å få et lån tildelt.

Det som er en utfordring for mange pensjonister er at flere banker har en øvre grense for hvor gammel du kan være.

 • Noen banker har en absolutt høyeste aldersgrense, for eksempel 70 år. Er du eldre enn dette vil de avslå søknaden.
 • Noen banker har krav om at lånet må være oppgjort innen en viss alder. Dette kan være at nedbetalingstiden på lånet ikke kan være lenger enn at lånet er fullt oppgjort innen du fyller for eksempel 75 år. Er dette kravet og du er 73 år, vil nedbetalingstiden dermed bli på maksimalt 2 år.

Lån når du er student

Mange studenter har fast inntekt fra deltidsarbeid ved siden av studiene, og får derfor ofte ja på lånesøknaden. Summen de kan låne er som regel ganske begrenset.

Studenter som ikke har andre alternativer kan bli nødt til å låne til for eksempel depositum eller studiemateriell (bøker, PC).

Det finnes eksempler på banker som yter begrensede lån, selv om søkeren ikke kan vise til fast inntekt, men planlegger å betale tilbake pengene når studielånet mottas. Dette er imidlertid ikke vanlig, og studenter uten fast inntekt havner her i samme kategori som arbeidsledige.

En student som har fast inntekt, også fra deltidsarbeid, blir naturligvis vurdert på lik linje med andre søkere som har fast inntekt.

Forbrukslån når du er arbeidsledig

Folk som er arbeidsledige bør være veldig varsomme med å ta opp lån og kreditter, selv om de mottar dagpenger.

De fleste banker vil nok også avslå søknaden. Noen banker vil være villige til å yte lån med lav lånesum, men selv dette bør i utgangspunktet unngås.

En nødløsning for de som er arbeidsledige er å låne sammen med en annen person, det vil si ha en såkalt medlåntaker. Medlåntakeren må da naturligvis kunne dokumentere inntekt i henhold til bankens krav.

Hvis du og partneren din har felles økonomi bør dere uansett vurdere å låne sammen. Søkere med medlåntaker får ofte bedre rentebetingelser enn de som søker alene.

Viktig å vite om kausjon og medlåntaker

Når to låner sammen øker sjansene for at lånet innvilges, og ofte blir betingelsene bedre. Medlåntakeren bør helst være ektefellen eller samboeren din, men det kan også være en venn eller slektning.

Det er nesten ingen av nisjebankene som tilbyr forbrukslån med sikkerhet, det vil si pant eller kausjonist. Å ha en kausjonist er dermed som regel ingen løsning fordi bankene rett og slett ikke vil ha merarbeidet kausjonsansvar og tinglysning av pant medfører.

Derimot aksepterer de fleste at du har medlåntaker. Det som er viktig å vite dersom det blir aktuelt å søke sammen med noen andre er følgende:

 • Medlåntakeren har det samme juridiske ansvaret for tilbakebetalingen av lånet som hovedlåntakeren.
 • Ansvaret er ikke 50% hver. Om hovedlåntakeren av en eller annen grunn ikke overholder betalingsforpliktelsene sine ovenfor banken, vil medlåntakeren måtte gjøre opp.
 • Enkelte banker krever at medlåntakeren er ektefelle.
 • Å ta opp lån sammen med en venn er noe de fleste banker og forbrukerøkonomer advarer mot, fordi sjansene for uoverensstemmelser er høyere.

Banker som ikke oppgir krav til fast inntekt

Det finnes noen få banker som ikke oppgir krav til inntekt, men dette er noe misvisende. Forskriftene fra myndighetene sier nemlig at banken plikter å forsikre seg om at låntakeren har inntekt nok til å betjene lånet. Derfor må du ha inntekt i en eller annen form.

Likevel finnes det unntak. Dette kan for eksempel være dersom søkeren er arbeidsledig på søknadstidspunktet, men skal begynne i lønnet arbeid innen relativt kort tid.

Husk at all inntekt teller. Mottar du for eksempel bidrag, eller har utleieinntekter vil dette tas med i bankenes vurdering så lenge inntekten kan dokumenteres.

Oppsummering – forbrukslån uten fast inntekt

 • Det er mulig å få forbrukslån uten fast inntekt, men du kan ikke ha null inntekt. Bankene har pliktig til å forvisse seg om at du kan betjene lånet. Inntekten vil påvirke hvor stort lån du kan få. Her har hver enkelt bank sine egne retningslinjer, i tillegg til at samtlige må følge myndighetenes krav.
 • Personer som mottar trygd eller pensjon stiller på lik linje med søkere som har inntektene sine fra fast arbeid.
 • Personer som er selvstendig næringsdrivende får også lån uten sikkerhet, men kravet til dokumentasjon på inntekt er strengere og mer komplisert. Driver du for deg selv må du sende inn næringsoppgave eller regnskap for inneværende år, samt skattemelding.
 • Hvis inntektene dine er lave eller varierende bør du være ekstra forsiktig med å låne penger. Sørg i det minste for å låne så billig som mulig.