Hva er et etableringsgebyr på lån?

Her kan du lese om hva et etableringsgebyr er, og andre kostnader ved å ta opp et lån. Disse kostnadene kan variere, og det er derfor fornuftig å sette seg inn i dette før man tar opp et lån.

Hvorfor kreves det etableringsgebyr

Det er i utgangspunktet kostnadsfritt å søke om lån i banker og hos lånemeglere. Men når man tar opp et lån, blir man ofte krevd et etableringsgebyr.

Dette er en avgift som bankene krever inn, og som skal dekke deres kostnader med å administrere lånet.

Det er vanlig at banker krever et etableringsgebyr når de innvilger og utbetaler et lån til en kunde. Dette er en avgift som er ment å dekke bankens kostnader ved å administrere lånet.

Selv om en stor del av den individuelle kontrollen av hver enkelt kunde i dag skjer elektronisk, vil det også være behov for oppfølging av en kunderådgiver. Det gjelder særlig ved to forhold:

  1. Oppfølging av kundens betalingsevne før innvilgelse
  2. Utferdigelse av nødvendig dokumentasjon etter innvilgelse

1. Oppfølging av kundens betalingsevne før innvilgelse

Banken innhenter digitale opplysninger automatisk, blant annet gjennom en kredittvurdering fra et kredittvurderingsforetak. Likevel vil som regel en ansatt i banken måtte gjøre en siste, samlet vurdering av kunden.

Da kan automatisk innhentet dokumentasjon bli vurdert sammen med for eksempel eksisterende kundeforhold, lengde på kundeforhold og andre betingelser. Dette vil variere fra bank til bank.

2. Utferdigelse av nødvendig dokumentasjon etter innvilgelse

Det er en rekke formaliteter som skal gjennomgås ved innvilgelse av et lån. Det er både med grunnlag i bankens egne rutiner, og i lovpålagte rutiner. Du kan lese mer her, om hva som er lovpålagt angående gjeldsbrev.

Først og fremst skal banken utferdige lånepapirer med korrekte opplysninger for den enkelte kunde og det konkrete lånet. Det inkluderer selve gjeldsbeviset, som dokumenterer hvor mye kunden skylder banken. Det inkluderer også en fullstendig betalingsplan for hele lånet.

Dette er viktige dokumenter, som skal signeres av begge parter. De fleste norske finansforetak tilbyr signering med BankID. På den måten kan dette skje elektronisk og enkelt for begge parter.

Alt dette skjer samlet, i forkant av at lånet betales ut. Derfor legges kostnadene av det i et eget gebyr som kun betales en gang.

Kostnaden av etableringsgebyr skal oppgis i markedsføringen

Hvor mye en bank tar i etableringsgebyr varierer mye. Enkelte banker kan også tilby en del lån uten etableringsgebyr. Det er da ofte litt mindre lån, hvor vurderingen i veldig stor grad kan gjøres automatisk og elektronisk.

Likevel er det mest vanlig at det kreves et etableringsgebyr. Det ligger ofte mellom 500 og 1750 kroner.

Det er viktig å være klar over at banker som krever etableringsgebyr, plikter å opplyse om det i sin markedsføring av lån. De plikter også å oppgi hvor mye de tar i etableringsgebyr. Betalingen av etableringsgebyret skal også være oppgitt i betalingsplanen.

Etableringsgebyret er fradragsberettiget

Det er nemlig slik at etableringsgebyret betales inn samtidig med betalingen av lånet. Det legges til den første innbetalingen din.

Det er da verdt å vite at også betaling av etableringsgebyr er fradragsberettiget skattemeldingen, på samme måte som rentene du betaler på et lån.

Effektiv rente inkluderer etableringsgebyret

Etableringsgebyret er inkludert i kostnaden når du ser på den effektive renten fra en bank. Derfor er det alltid fornuftig å sammenligne effektiv rente når man sammenligner lånetilbud fra ulike banker. Da er både etableringsgebyr og termingebyrer tatt med.

Den nominelle renten derimot, viser kun rentetilbudet, og ikke de øvrige kostnadene som tilkommer ved et lån.

Oppsummert

Banker krever som regel et etableringsgebyr når de innvilger og utbetaler et lån. Dette gebyret skal dekke administrasjonskostnadene ved lånet, som i hovedsak inkluderer:

  • Kontroll av kundens betalingsevne
  • Utferdigelse av lånedokumenter

Etableringsgebyret er inkludert i den effektive renten banken tilbyr. Derfor er det viktig å se på den effektive renten når man sammenligner ulike lånetilbud.