Angrerett på forbrukslån og andre finansielle tjenester

Angrerettsloven regulerer nordmenns rettigheter ved avtaleinngåelse via fjernsalg eller salg utenfor fast salgssted. Formålet er å sikre forbrukernes rettigheter i møte med en profesjonell motpart, der angreretten som regel er gyldig inntil 2 uker fra avtaleinngåelse.

Salg av forbrukslån og andre finansielle tjenester reguleres spesifikt av lovens kapittel 5 A, § 22 (a-c). Angreretten gjelder ikke for utvalgte finansielle tjenester der verdien av instrumentet kan svinge og føre til raske endringer. Eksempler på dette inkluderer kjøp av aksjer, fondsandeler og obligasjoner.

Det er viktig å påpeke at angreretten kun gjelder ved fjernsalg og avtaler inngått utenfor faste salgssteder.

Eksempler på dette inkluderer salg via telefon, internett, faks, produktmesser og gatesalg.

Lovteksten er utformet i samråd med EU sitt regelverk og gjelder for hele landet (inklusive Svalbard og Jan Mayen). Loven åpner samtidig for flere unntak enn kun salget av utvalgte verdipapirer. Det gjelder for eksempel finansielle avtaler knyttet til pengespill/lotteri, lån med pantesikkerhet i bolig eller salg via fysiske automater.

Fristen for angrerett

Ved opptak av forbrukslån vil du kunne benytte deg av angreretten inntil 14 dager etter avtaleinngåelse.

Når angrefristen er utløpt, vil den inngåtte avtalen (gjeldsbrevet) regnes for å være bindende.

Hvis du benytter deg av angreretten innen tidsfristen vil banken måtte tilbakebetale alle gebyrer og påløpte kostnader (med noen få unntak). Du har også rett til å “si opp avtalen” uavhengig av hvorvidt angrerettlovens tidsfrist er utløpt. Ulempen blir at du da ikke har krav på refusjon av etablerings- og termingebyret.

For å dra nytte av angreretten må du sende inn et skriftlig varsel til långiver. Det holder som regel at du sender banken en epost og sier at du angrer på avtalen. Husk å lagre all kommunikasjon mellom deg og banken. Skulle det oppstå en tvist i etterkant er det viktig å ha skriftlig dokumentasjon på alle korrespondanse.

Du plikter ikke å oppgi noen årsak til banken, enda de spør. Når du tar opp forbrukslån vil du som regel motta et angrerettskjema som vedlegg til selve gjeldsbrevet. Dette kan fylles ut og returneres til banken, som deretter tar hånd om resten av arbeidet.

Du har 14 dagers angrefrist på forbrukslån. Dette gjelder selv om lånesummen har blitt utbetalt til din konto.

Bankens rett til nettooppgjør

De 14 dagene regnes fra det øyeblikket lånet utbetales til kontoen, og når du i tillegg har mottatt alle opplysningene fra banken som kreves i henhold til angrerettloven.

Banken har samtidig rett til å kreve det som kalles et nettooppgjør av forbrukslånet. Da beregner de renter på lånet, f.o.m den dagen pengene ble utbetalt til kontoen din. Dette er særlig aktuelt ved opptak av større lånebeløp (f.eks. kr 500 000), som kan gi større renteutslag ved korte tidsintervaller.

Renteberegningen kan foretas fra den dagen lånet ble utbetalt, og til det er tilbakebetalt til banken i sin helhet.

Når du har mottatt alle opplysninger fra banken begynner de 14 dagene du har som angrefrist å telle.

Husk 30 dagers fristen

Når du angrer på en avtale om forbrukslån, vil du måtte tilbakebetale lånebeløpet i sin helhet (inklusive ekstra renteomkostninger). Angrerettloven § 36 stadfester at låntaker har én måned på seg til å tilbakebetale lånets utestående saldo (30 dager).

Med andre ord kan det løpe inntil 2 uker f.o.m. du angrer på lånet, inntil du plikter å dekke inn hele gjelden. Hvis du ikke klarer å dekke inn hele beløpet innenfor tidsrammen, vil du anses for å ha fraveket retten til å angre. Du vil dermed måtte dekke inn både etableringsgebyret, termingebyetr og lånets påløpte nominelle renter.

Meny