Hva er nettolønn?

Her gir vi deg en enkel forklaring på hva nettolønn er, og hva som er forskjellen på det og bruttolønn. Vi viser deg også hvordan du lett kan regne ut din egen nettolønn, samt hvordan du sammenligner den med hva som er vanlig lønn i Norge.

Nettolønn er lønn etter fradrag

Den enkleste måten å forklare nettolønn på, er at det er lønnen din etter at skatt og andre fratrekk er trukket fra.

Når man får oppgitt et lønnsnivå, viser det som regel til det som kalles bruttolønn. Det er ikke det man som arbeidstaker får utbetalt. For å komme frem til nettolønnen må man da trekke fra:

  • Skatt
  • Pensjonstrekk
  • Evt. andre ordninger, som kantine på jobben

Alle må betale skatt og pensjonspenger. De andre trekkene varierer mye, etter hvilke ordninger som gjelder for den enkelte ansatte. Det som er felles, er at dette er trekk som arbeidsgiveren gjør, før pengene blir sendt til den ansattes lønnskonto.

Nettolønnen er altså inntekten den ansatte har, etter at arbeidsgiveren har trukket fra de fradrag som gjelder fra bruttolønnen.

Dette betyr at to arbeidstakere som har samme bruttolønn, kan ha svært ulik nettolønn. Det er fordi skatteprosenten kan være forskjellig, og fordi de kan ha helt ulike andre fratrekk i lønnen.

Arbeidsgivere kan bli pålagt å trekke arbeidstakere i lønnen dersom de skylder penger ved for eksempel forsørgerbidrag gjennom det offentlige. Arbeidsgiver er også pålagt å opprette pensjonsordning for sine ansatte. Det kan du lese mer om blant annet hos Altinn. De ansatte må være innmeldt der, og blir obligatorisk trukket i lønn til pensjonsordningen.

Nettolønn er bruttolønn minus skatt. Arbeidsgivere er pålagt å trekke fra skatten hos arbeidstakere før de betaler ut lønn. Du bør imidlertid følge med på at de trekker tilstrekkelig mye, for å slippe å få baksmell på skatten etter skatteoppgjøret.

Dette er forskjellen på nettolønn og bruttolønn

Når det er snakk om lønn, refereres det som regel til enten

  1. Bruttolønn eller
  2. Nettolønn

1. Bruttolønn

Bruttolønn er alltid en god del høyere enn bruttolønn. Det er fordi den viser til lønnen før skatt er trukket fra. Det er likevel alltid relevant å sammenligne bruttolønn når man for eksempel skal sammenligne ulike jobbtilbud. Grunnen til det er at det viser hva lønnsutgangspunktet er for den jobben. Fradragene som deretter tilkommer vil endre seg, ut ifra blant annet livssituasjonen.

Derfor oppgis bruttolønnen i stillingsannonser. Da er som regel all godtgjørelse regnet inn, som årslønn, bonuser og eventuelle provisjoner.

2. Nettolønn

Nettolønnen er lønnen man sitter igjen med etter at skatt og andre trekk er betalt.

Det er viktig å være klar over at arbeidsgiver er pliktig til å sørge for skatteinnbetaling for alle ansatte. Det er likevel den enkelte ansatte som står ansvarlig dersom det trekkes for lite skatt. Da må man betale restskatt etter at skatteoppgjøret er ferdig. Det kan være kjedelig, hvis det blir snakk om store summer. Derfor kan det være lurt å følge opp med arbeidsgiveren at det faktisk trekkes tilstrekkelig mye i skatt.

Slik regner du ut nettolønnen din

Du kan regne ut nettolønnen din, dersom du kjenner til bruttolønnen og skatteprosenten din. Din brutto månedslønn finner du ved å dele brutto årslønn på 12. Det er ofte brutto årslønn som er oppgitt i stillingsannonser og arbeidskontrakter. Skatteprosenten din kan du finne ved å logge deg inn hos Skatteetaten.

Du finner netto månedslønn ved å trekke skatten fra din brutto månedslønn.

Hvis du for eksempel har 35 000 kroner i brutto månedslønn, og skattetrekk på 35 prosent, blir regnestykket slik:

35 000 x 0,35 = 12 250

35 000 – 12 250 = 22 750

Da vil din månedlige nettolønn være 22 750 kroner.

Hva er netto utbetalt?

Det kan også være forskjell på nettolønn og netto utbetalt lønn.

Det er fordi nettolønnen kan være gjenstand for ytterligere trekk. Det kan være faste trekk til en kantineordning eller andre goder på arbeidsplassen.

Hvis man har inkassosaker eller andre gjeldsfordringer som trekkes fra lønnen, så trekkes de fra nettolønnen. Det samme gjelder tvangstrekk for barnebidrag.

Først når alle slike trekk er utført, kommer man frem til netto utbetalt lønn.

For mange vil det imidlertid være samsvar mellom nettolønn og utbetalt lønn. Det er når man ikke har noen ekstra ordninger å betale på, eller ikke har noen tvangstrekk.

Det kan komme flere fratrekk fra nettolønnen også etter at skatt er trukket fra. Dersom man har tvangsvedtak om å betale ned på gjeld eller til barnebidrag, så blir arbeidsgiver pålagt å trekke det før de betaler ut lønnen. Det kan også være trekk til frivillige ordninger, som kantine eller sportsfasiliteter på jobben.

Ikke oppgi nettolønn ved søknad om lån

Det er viktig å være klar over at man ikke skal oppgi nettolønn når man søker om lån. Da er det bruttolønn som skal brukes.

Utlånsforskriften slår fast at man ikke har anledning til å låne mer enn fem ganger egen inntekt. Da er det brutto inntekt det er snakk om. Siden nettolønnen nødvendigvis vil være en god del lavere enn bruttolønnen, vil lånebeløpet bli langt lavere hvis nettolønn oppgis.

En person med 500 000 kroner i bruttolønn, kan ha om lag 300 000 kroner i nettolønn. Da har man anledning til å låne 2,5 millioner kroner. Hadde man da oppgitt nettolønn, ville man kun hatt anledning til å låne 1,5 millioner kroner. Derfor utgjør det en vesentlig forskjell at man oppgir riktig lønn når man søker om lån.

Hvis man skal låne penger til å kjøpe bolig, kan det være av avgjørende betydning at man har anledning til å låne maksimalt tillatt beløp.

Lesetips: Les mer om å låne penger i denne artikkelen.

Det er viktig å huske på at man skal oppgi bruttolønn når man søker om lån, ikke nettolønn. Siden bruttolønnen alltid vil være en god del høyere, er det viktig hvis man ønsker å søke om et høyt lån.

Gjennomsnittlig nettolønn i Norge

Det kan være litt vanskelig å vurdere hva som er gjennomsnittslønn i Norge. SSB publiserer statistikk over lønn, og viser også hva som er gjennomsnittslønn. Samtidig forteller de at mer enn 60 prosent av nordmenn tjener mindre enn gjennomsnittet.

Det betyr at det er en del veldig rike mennesker i Norge, som trekker opp tallet på gjennomsnittslønnen.

SSB opererer derfor i tillegg med det som heter medianlønn. Den blir ikke i så stor grad påvirket av ytterlighetene, det vil si, av de aller høyeste lønningene og de aller laveste lønningene.

Medianen regnes ut ved at man fordeler alle lønninger fra høyest til lavest. Så ser man på verdiene som ligger på midten.

Medianlønnen i Norge var i 2022 en månedslønn på 47 680 kroner, for heltidsjobb. Ifølge SSB er det om lag 5 500 kroner lavere enn gjennomsnittslønnen per måned. Medianlønnen i 2022 tilsvarte en årslønn på 572 000 kroner.

Gjennomsnittlig skattesats for nordmenn var samme år på 24,2 prosent. Dette er imidlertid et lavt tall. De fleste i fast, full jobb betaler en prosentsats som er en god del høyere. Grunnen til at gjennomsnittet er så lavt, er ifølge SSB at en del med veldig høy inntekt betaler etter en lav skattesats. De betaler i mindre grad vanlig inntektsskatt, og skatter i stedet etter regler med langt lavere skattesats.

En mer reell skattesats er derfor om lag 35 prosent. Hvis vi runder medianlønnen opp til 48 000 kroner, og trekker fra 35 prosent skatt, får vi en netto månedslønn på 31 200 kroner.

Dette kan vi da kalle en relativt gjennomsnittlig nettoinntekt i Norge.

Samtidig er det viktig å huske på at det er store forskjeller innen ulike yrkesgrupper. SSB har publisert en del tall for inntekter innen ulike yrkesgrupper. Der kan du se både gjennomsnittlig og medianlønn til alle yrkene de fører statistikk over.

Dette er omtrentlige tall. Hva man får i lønn vil variere også fra bedrift til bedrift. Likevel kan det gi en god pekepinn. Hvis du sjekker hva som er gjennomsnittslønn for din yrkesgruppe, og finner at du har betydelig lavere lønn, så kan det være et godt utgangspunkt for å ta en prat om lønn med sjefen.

Det gjelder særlig hvis man jobber innenfor en sektor hvor det går bra, og hvor det er etterspørsel etter arbeidskraft.

Hos SSB kan man finne informasjon om gjennomsnittlig lønn innen en rekke yrkesgrupper. Det kan være nyttig hvis man ønsker å be om høyere lønn på jobben.

Nettolønn i budsjetter

Det er flere grunner til å følge med på egen nettolønn. Først og fremst er det nyttig fordi det er den som viser hvor mye man har å rutte med. Derfor er det den det er fornuftig å bruke når man skal sette opp et budsjett.

Dersom man har faste trekk i nettolønnen, må da det settes inn som utgifter i budsjettet.

Mange forbrukerøkonomer anbefaler at man setter opp et budsjett. Det er alltid til hjelp, for å holde oversikt og kontroll over egen økonomi.

Nå som prisen på det meste har steget, i tillegg til at rentenivået er hevet, er det viktigere enn på lenge. Mange er nå bekymret for egen økonomi. Den beste måten å fjerne bekymringer på, er å ta kontroll over økonomien, forklarer forbrukerøkonom i Sparebank 1, Magne Gundersen. Du kan lese hans tips, om blant annet hvordan du setter opp et bra budsjett, på deres nettsider.

Oppsummert

Nettolønnen er bruttolønnen etter at skatt er trukket fra. I noen tilfeller vil det tilkomme ytterligere trekk i lønnen, før man kommer frem til netto utbetalt lønn.

Det varierer hvorvidt man benytter bruttolønn eller nettolønn i ulike sammenhenger. Men en viktig huskeregel er å bruke:

  • Bruttolønn når man søker om lån
  • Nettolønn når man setter opp et budsjett