Slik fungerer kassekreditt

Kassekreditt er et kjent begrep, men hva innebærer det egentlig? Her forklarer vi hva kassekreditt er og hvordan den kan være til nytte for din bedrift.

Hvor benyttes kassekreditt

Kassekreditt er en type kreditt som er vanlig å benytte innen næringslivet. Det forekommer også innen en del andre områder.

Mange finansinstitusjoner tilbyr ulike former for kreditter. Her forklarer vi hvordan kassekreditt fungerer, slik at du kan vurdere om det er noe som passer en bedrift du eier.

Hva betyr kassekreditt

Kassekreditt defineres som en bankkreditt som gir en kunde mulighet til å heve penger, innenfor en avtalt grense.

Den samme definisjonen kan imidlertid også omfatte andre kredittordninger som rammelån og en del kredittkort. Dette er ordninger som også er rettet mot privatpersoner, mens kassekreditt i utgangspunktet kun er rettet mot næringslivet.

Det skilles således mellom hvilke kreditter som egner seg best til privatpersoner og til næringslivet.

En kassekreditt er et fleksibelt lån hvor man har en bestemt mengde penger tilgjengelig. Så står man fritt til å benytte seg av disse pengene ettersom man har behov. Imidlertid betaler man i utgangspunktet kun renter for den delen av lånet som man til enhver tid har benyttet.

Kassekreditt for næringslivet

De som driver forretning med butikk eller tjenester kan ofte ha bruk for å opprette kassekreditt. Det er fordi de kan oppleve å ha store utgifter før de får inntekter.

Samtidig er det ikke alltid lett å vite hvor store utgifter de vil ha til enhver tid. Derfor kan det være vanskelig å fastsette hvor stort lån man skal ta opp for å dekke dem. Å ta opp for lite lån vil ikke hjelpe tilstrekkelig, samtidig vil et for stort lån kunne være unødvendig kostbart.

Når man i tillegg ikke vet akkurat når man får tilstrekkelig med inntekter fra kundene til å betale ned lånet, er det vanskelig å sette opp en nedbetalingsplan.

Slike problemer kan man unngå ved å i stedet åpne en kassekreditt.

Avtale om maksbeløp med banken

Da avtaler man et maksbeløp med banken. Deretter kan man fritt benytte seg av pengene på kassekreditten. Man kan også fritt betale ned på kassekreditten når man får inntekter til det.

På den måten står man friere til å gjøre nødvendige innkjøp når det passer best for bedriften. Det kan være å bygge opp varelager eller handle inn produksjonsutstyr eller andre investeringer.

For eksempel må varelagre bygges opp i forkant av ulike sesonger, mens man ikke får inntektene ved et salg før sesongen kommer.

Et eksempel er butikker som selger julevarer. De må ofte bestilles et år i forveien. Det fører til betydelige kostnader. Samtidig blir ikke varene solgt før julen kommer. Dersom bedriften da ikke har tilstrekkelig med midler oppspart, vil en kassekreditt kunne være nyttig.

Sikkerhet for kassekreditt

Banker og finansinstitusjoner vurderer alltid hver enkelt kunde før kreditt og lån innvilges. Det gjelder også for kassekreditt. Det er vanlig at det kreves sikkerhet for å få ta opp en slik kreditt. Sikkerheten kan stilles på ulike måter. Det kan være:

  1. Kundefordringer. Hvis bedriften har penger til gode hos kunder, kan det stilles som pant.
  2. Varelager. Dersom en bedrift har et varelager, eller bruker kassekreditten til å bygge opp et varelager, kan dette varelageret stilles som sikkerhet.
  3. Driftstilbehør. Det kan være en maskinpark eller annet utstyr som bedriften eier.
  4. Fast eiendom. Hvis bedriften eier lokalene den holder til i, eller annen fast eiendom, kan den eiendommen stilles som sikkerhet for kassekreditten.
  5. Kausjon. Med kausjon menes at en person stiller sikkerhet for kassekreditten. Det vil ofte være en eier eller medeier i bedriften, men det kan også være andre personer. Det er viktig at personer som stiller som kausjonister er klar over ansvaret ved å kausjonere for gjeld.

SpareBank1 og andre banker poengterer at jo bedre sikkerhet man stiller, jo bedre rentevilkår kan man regne med.

Som ved mange andre lån, stilles det krav til sikkerhet også ved søknad om kassekreditt. Jo bedre sikkerhet man kan stille, jo større sjanse har man for å få innvilget kassekreditt til en rimelig rentesats.

Gründerbedrifter

Gründere og nystartede bedrifter kan ha utfordringer ved å skaffe seg kassekreditt. Det henger sammen med kravet til sikkerhet.

Hvis man ikke har rukket å bygge opp en tilstrekkelig kundemasse, og heller ikke et stort varelager, har man kanskje ikke så mye å stille som sikkerhet.

Det er særlig i slike tilfeller at det kan være aktuelt med kausjonist. Hvis den næringsdrivende eieren eller medeieren av bedriften stiller personlig kausjon kan det bidra til å få innvilget en kassekreditt. Det samme gjelder dersom vedkommende stiller sin egen bolig som sikkerhet.

Tips: Les mer om lån med sikkerhet i vår artikkel.

Da er det imidlertid viktig å kjenne bedriften godt, og gjøre nøye vurderinger på forhånd. Skulle bedriften ikke klare å betale tilbake kassekreditten, kan i ytterste konsekvens banken kreve tvangssalg av boligen som er stilt som sikkerhet.

Lengde på avtaler om kassekreditt

Hvor lenge kassekreditten gjelder, avtales for hver enkelt kunde. Imidlertid er det vanlig å ha kassekreditt løpende for ett år om gangen.

Vanligvis vil det kunne gå greit å forlenge en kassekreditt. Det fordrer imidlertid at man overholder avtalen og betaler den innen forfall.

Dersom man ser at bedriften har behov for høyere kassekreditt, kan det være lurt å forhandle om et høyere beløp når avtalen skal reforhandles. Det er imidlertid ingenting i veien for å be om endringer underveis i avtaletiden. Så er det opp til banken å vurdere om de vil tillate en økning av kreditten.

Hvis man ser at bedriften ikke lenger har behov for en kassekreditt, kan man velge å avslutte den. Da må på forhånd alt utestående være gjort opp.

Kassekreditt gir bedriften likviditet

Den viktigste fordelen med å ha en kassekreditt, er at den gir bedriften likviditet. Det vil i neste omgang sørge for fleksibilitet. Bedriften blir da i stand til å agere når det lønner seg, enten det er innkjøp eller andre kostnader som skal dekkes. Du kan lese mer om kassekreditt og likviditet hos Nordea.

Når man bruker av kassekreditten, beregnes det renter av gjelden. Derfor må bedriften på forhånd regne ut om de kommer til å tjene inn nok til å dekke rentekostnadene ved bruk av kassekreditt.

Lesetips: Les mer om lån til bedrift uten sikkerhet her: forbrukslån.no/bedriftslån

Låner ikke mer enn nødvendig

En annen fordel med kassekreditt er at det minsker faren for å låne for mye. Siden man har pengene tilgjengelig, men ikke bruker dem før man gjør konkrete innkjøp, trenger man ikke å låne mer enn akkurat nødvendig.

Ved en del andre typer lån vil man kanskje måtte låne litt ekstra, for å være sikker på å ha nok penger tilgjengelig når det trengs. Men med kassekreditt er det det man til enhver tid har brukt som er rentebærende.

I noen tilfeller kan det imidlertid også bli beregnet renter på totalbeløpet man har tilgjengelig.

Renter ved kassekreditt

Renter ved kassekreditt kan nemlig være todelt.

  1. Rente på beløpet man har benyttet.
  2. Rente eller provisjon på totalbeløpet man har tilgjengelig.

Dette varierer fra bank til bank. Siden det har betydning for totalkostnaden, bør du vurdere hvilke tilbud de ulike bankene har, og hva som passer best for deg.

Dersom du ikke regner med å bruke hele beløpet ofte, vil det kunne lønne seg å se etter en kassekreditt som ikke beregner rente eller provisjon på totalbeløpet. Imidlertid vil det avhenge av hvilken rentesats de tilbyr.

Du betaler uansett løpende renter for den delen av kassekreditten som du til enhver tid har benyttet.

Det er uforpliktende og kostnadsfritt å søke om kassekreditt, akkurat som med andre lån. Du må søke om kassekreditt før du får oppgitt hvilken rente banken er villig til å tilby deg.

Derfor er det fornuftig å søke om kassekreditt til mange banker samtidig, både der du allerede er kunde og til andre banker.

En stor fordel ved kassekreditt er at det gir bedriften likviditet, og dermed fleksibilitet. Ikke minst er det viktig for sesongbetonte bedrifter, som ofte må dekke store utgifter før de får inntekter.

Oppsummert

Kassekreditt er en relativt vanlig form for finansiering innen næringslivet. Kort beskrevet er kassekreditt penger som stilles tilgjengelig, men som man kun benytter når man har behov for det. På den måten sørger kassekreditt for likviditet i en bedrift. Dette er særlig viktig for å;

  • Handle inn varelager ved behov.
  • Investere i maskinpark og produksjonsutstyr.

En viktig fordel ved kassekreditt er at man aldri behøver å låne mer enn man faktisk benytter.