Seniorlån – Dette må du vite

Et seniorlån er en måte å frigjøre kapital på, noe som kan være sårt tiltrengt for mange pensjonister. Ofte har pensjonister egen og nedbetalt bolig, men for lav inntekt til å få andre typer lån.

Andre lån krever nemlig at du har inntekt nok til å betjene de. Dette kravet slipper du med et seniorlån, men ulempen er at lånet har høyere renter.

Hva er seniorlån?

Med et seniorlån slipper du å betale månedlige renter og avdrag. Lånet er til for å frigjøre kapital fra boligen din.

Vi skal gå igjennom punkt for punkt hvordan disse lånene fungerer, men først tar vi kortversjonen.

Et seniorlån er en såkalt kapitalfrigjøringskreditt. Du stiller boligen din som sikkerhet for et lån som utbetales slik du selv ønsker.

Du trenger ikke betale hverken avdrag eller rentene som påløper kontinuerlig.

Dette er en måte å få mer penger å rutte med i hverdagen. Det er mange som ikke har nok pensjonsutbetaling til det livet de ønsker å leve. Et seniorlån er en av flere måter å løse denne utfordringen på.

Sett deg godt inn i betingelsene for seniorlånet. Rentene er ofte noen prosenpoeng høyere enn vanlige boliglån.

Hvem kan få seniorlån?

Du må være over 60 år for å få denne typen lån i norske banker. Dersom du er gift og begge står som eiere av boligen må også begge parter være over 60 år.

I motsetning til andre typer lån trenger ikke bankene forholde seg til de relativt strenge reglene for utlån som stilles av myndighetene gjennom Finanstilsynet.

 • Krav til betjeningsevne – Normalt må en låntaker vise at han/hun kan betjene lånet. Dette gjelder ikke seniorlån, og du kan derfor få låne selv om du har ingen eller lav inntekt.
 • Krav til gjeldsgrad – Vanligvis kan ikke en bank yte et lån som gjør at du får 5 ganger høyere gjeld enn årsinntektene dine. Dette kan banken også se bort ifra.
 • Krav til avdragsbetaling – Du betaler ikke avdrag på seniorlån, noe du er pliktig til på andre lån. Heri ligger den største forskjellen i forhold til vanlige boliglån og rammelån. Du trenger heller ikke betale renter, avhengig av hvilken bank du låner fra. Dette punktet vil vi se på nærmere. Å ikke betale renter gjør at boligens verdi spises opp.

Hvor stort kan lånet være?

Å frigjøre kapital i boligen er en kurant måte å skaffe seg penger til for eksempel å reise med når du er pensjonist. Å ta opp et senirolån er en av flere muligheter.

Boligen må være helt eller nesten gjeldfri for at du skal kunne få et seniorlån. Summen du da kan låne begrenses til inntil 50% av boligens markedsverdi.

Er verdien for eksempel 3 millioner kroner, og du ikke har noe som helst igjen på boliglånet, kan du låne 1,5 millioner kroner.

Utbetaling av seniorlånet

Vanligvis velger du selv om du vil ha hele lånesummen utbetalt på én gang eller fordelt på månedlige utbetalinger. Bankene lar deg også kombinere dette.

For eksempel kan du velge å få 30% av lånesummen utbetalt når du inngår avtalen. Deretter fordeles de resterende 70% på hver enkelt måned i et visst antall år. Du betaler ikke skatt av pengene som utbetales.

Utbetalingen vil vare frem til du enten avgår med døden eller flytter ut av boligen permanent, for eksempel til et sykehjem. Noen banker setter en grense for utbetalingene ved 95 år.

Seniorlån passer best for pensjonister med lav inntekt dersom de har ingen eller liten gjeld på boligen. Boligverdien bør også være relativt høy. Sett deg likevel inn i alternativene.

Sandnes Sparebank forklarer seniorlån i denne videoen

Hvem eier boligen du panter?

Låneavtalen er slik at du vil selv stå som eier av boligen når du tar opp seniorlån. Helt uavhengig av verdien på boligen og hvor stort lånet blir, vil du og eventuell ektefelle ha borett livet ut.

Banken overtar boligen først når du eller dere har avgått med døden, eller begge har flyttet på sykehjem. Eventuelle arvinger vil ha rett til å overta boligen dersom de betaler tilbake det du lånte av banken, pluss påløpte renter.

For å få et seniorlån kan du ikke ha andre heftelser i boligen. Et eventuelt boliglån du allerede har må kunne innfris med senirolånet.

Hvilke banker tilbyr seniorlån?

Det første Seniorlånet kom på markedet i 2007. Lånetypen har siden dengangen blitt vanlig hos de fleste større banker. Du finner også lånene hos enkelte lokalbanker, og hos pensjonsselskap som KLP.

Siden betingelsene varierer en god del bør du undersøke mulighetene nøye før du bestemmer deg. Ulikhetene går heller ikke bare på rentene, men også på hvordan lånet er oppbygd, noe DNB er et godt eksempel på.

Seniorlån DNB

DNB tilbyr et seniorlån som er en slags kombinasjon med rammelån. Dette lånet gis også kun til personer over en viss alder (hos DNB er grensen 62 år). Dette i motsetning til vanlige rammelån som alle kan søke om.

Den store forskjellen er at her betaler du de påløpte rentene månedsvis. Som med vanlige seniorlån betaler du ikke avdrag på lånet.

Ulempen, om vi kan kalle det en ulempe, er at du får månedlige utgifter (påløpte renter) du ville sluppet om du tar opp et vanlig seniorlån. Fordelen er at lånet blir en god del billigere fordi rentene er betydelig lavere. Du slipper også at lånet vokser ekstra mye på grunn av renters-rente-effekten.

Ekspertene er uenige

Ordtaket «Mange bekker små…» gjelder så til de grader når vi snakker om boliglån. Betaler du ikke renter over flere år vil renters-rente-effekten spise opp verdien av boligen din.

Bankenes seniorlån har blitt kritisert av for eksempel Dagens Næringsliv, Forbrukerrådet og den tidligere redaktøren i Dine Penger (Carsten O. Five). Kritikken rettes primært mot det at et seniorlån ofte har betydelig høyere renter enn vanlige boliglån.

Per i dag ligger rentene gjerne minst 2 prosentpoeng over det du får på et vanlig boliglån.

Lånene kritiseres også fordi de ikke har krav til rentebetaling.Når du ikke betaler rentene som påløper vil også disse pengene forrente seg. Dette er det som kalles renters-renter, og summen av dette vil kunne gjøre at lånet vokser raskt.

Det finnes også økonomer som er positive til seniorlånene. De fremhever det at lånene gjør det mulig for eldre med lav inntekt å skaffe seg penger. Det er ikke feil at en person som tross alt har betalt ned på boligen sin, selv får nyte godt av innsatsen.

Se også på andre løsninger

Dersom du har inntekter nok bør du vurdere andre løsninger, for eksempel et rammelån. Disse lånene koster mindre, men du må altså betale renter og avdrag. Har du ikke inntekt til å klare renter og avdrag vil et seniorlån være en kurant løsning.

Et lån uten sikkerhet kan også være aktuelt. Rentene på disse lånene er høyere enn på boliglån, og du må betale både renter og avdrag. Likevel vil et slikt lån kunne anbefales dersom pengebehovet ditt er lavt, og når du vet du klarer å betale tilbake.

Det er bedre å ha høye renter på en begrenset sum i kort tid, enn lavere renter på en stor sum over lang tid.

Et forbrukslån er som regel billigere enn kredittkort, men rentene er samtidig høyere enn på et sikret lån. Disse lånene bør du ikke ta opp dersom du ikke har inntekt nok til å betale tilbake raskt.

Fordeler og ulemper med seniorlån oppsummert

Mange eldre har store deler av formuen sin knyttet opp i boligen, og samtidig lave inntekter. Ved å frigjøre noe av verdiene i boligen får du mer penger du kan bruke til det du selv ønsker.

Fordeler:

 • Et seniorlån skaffer deg penger i dag og ved fremtidige månedlige utbetalinger.
 • Du kan få låne selv om inntektene er lave.
 • Et seniorlån gjør at du slipper månedlige utgifter på boliglånet.
 • Du risikerer ikke at lånet skal vokse så mye at du tvinges til å selge.
 • Du risikerer ikke å skylle banken penger dersom boligens verdi synker så mye at verdien blir lavere enn lånet. Denne risikoen er det banken som tar.
 • Ved å ta opp seniorlån beholder du eierskapet til boligen. Både du og ektefelle har borett frem til dere begge enten er avgåtte med døden eller har flyttet permanent til sykehjem.
 • Du får fratrekk på skatten for påløpte renter selv om du faktisk ikke har betalt rentene.
 • Lånet kan innfris når som hest og dermed avslutte låneforholdet
 • Arvinger kan fortsatt overta boligen dersom de innfrir lånet.

Ulemper:

 • Rentene er høyere enn på vanlige boliglån og rammelån.
 • Siden summene det er snakk om er høye og lånetiden er relativt lang, vil selv små renteforskjeller utgjøre mye penger over lang tid.
 • Dersom du velger å ikke betale påløpte renter vil effekten av renters-renter gjøre lånet ekstra dyrt.
 • Har boligen lav verdi vil størrelsen på lånet også bli lavt.

Ta gjerne en diskusjon med for eksempel en økonom, samt barn eller andre arvinger, før du du tar opp seniorlån.

Et lite tips til slutt om seniorlån

Bankenes statistikk viser at det ofte er minstepensjonister som tar opp seniorlån. Dette er gjerne den eneste muligheten de har for å skaffe seg tiltrengte midler, slik at de kan ha en bedre alderdom rent økonomisk sett.

Låneformen er samtidig en måte å redusere arv på. Når boligeieren har forlatt denne verdenen er det mindre verdi igjen i boligen.

En løsning som kanskje vil være bedre er at du som boligeier tar opp et rammelån i stedet. Dernest avtaler du med dine barn eller andre arvinger at de betaler rentene på rammelånet.

I sum vil kostnadene da bli lavere, noe som vil være en fordel for begge parter dersom barna dine skal arve boligen. Utfordringen er å bli enige om både lånesummen og hvor store renteutgifter arvingene kan påta seg.