Forskjellen på annuitetslån og serielån

Hvis du vurderer å ta opp et lån er det viktig å være klar over forskjellen på et serielån og et annuitetslån. Her vil vi gå gjennom ulikhetene, og vise i hvilke situasjoner de to lånetypene er best.

På den måten kan du lett finne ut hva som passer deg, i din situasjon.

Ulikhetene

Det som er forskjellig med serielån og annuitetslån er hvordan renter og avdrag fordeles i nedbetalingsplanen.

Så lenge renten er uforandret betaler du et likt beløp hver måned i hele nedbetalingstiden med et annuitetslån.

I starten går mye av innbetalingen til å dekke renter, og tilsvarende mindre til betaling av avdrag. Renteandelen blir mindre og du betaler stadig mer avdrag etter hvert. På den måten forblir i utgangspunktet beløpet du betaler inn likt hele tiden.

Likevel kan du ikke være helt sikker på å beholde helt likt beløp gjennom hele nedbetalingstiden, siden renten vil kunne endre seg i årene framover. Dersom du ønsker å unngå endringer av renten, må du søke om et fastrentelån.

Når du skal ta opp et lån er det viktig å sette seg inn i ulikhetene ved et annuitetslån og et serielån.

Hvis du har et serielån betaler du mindre hver måned etter hvert som du betaler ned på lånet. Avdragsdelen er konstant, mens renteandelen synker.

Ved et serielån betales det like store avdrag på lånet hver måned helt fra starten av. Ved siden av renteinnbetaling blir det dermed et høyere beløpet å betale inn de første årene. Da er fortsatt det rentebærende lånet høyt. Kostnaden faller gradvis, ettersom du betaler ned avdrag på det rentebærende beløpet, og rentekostnaden dermed blir mindre.

Annuitetslån svært vanlig

De fleste ender opp med å velge annuitetslån når de skal ta opp boliglån.

Forskjellen mellom serielån og annuitetslån ligger i hvordan renteandelen kalkuleres hver termin

Med et annuitetslån vil andelen av terminbeløpet som går til avdrag stige over tid.

Det er en årsak til det som trumfer de fleste andre. For mange som tar opp annuitetslån er det rett og slett fordi de ikke har anledning til å nedbetale større beløp fra starten av nedbetalingsperioden. Da tvinger annuitetslån seg fram som den eneste løsningen.

Mange som tar opp boliglån er tidlig i sin karriere, og forventer at lønnen deres kommer til å stige i årene framover. Derfor vil de ikke ha de høyeste betalingene med en gang, når lønnen deres er lavest. Samtidig regner de med at de kan håndtere høye innbetalinger også om noen år fram i tid.

Det stemmer som regel, selv om ingen kan være sikker på å stadig få en bedre jobb og høyere lønn. Det er også verdt å huske at månedsbeløpet også kan endre seg med annuitetslån, hvis rentenivået generelt endres.

Man kan si at på den måten er et annuitetslån mer utsatt for renteendringer enn et serielån, fordi du betaler saktere ned på det rentebærende lånet i de første årene. Og det er i de nærmeste årene renten er mest forutsigbar. Det rentebærende beløpet forblir høyere lengre enn ved et serielån, og jo lengre fram i tid, jo mer usikkert er det å spå hva renten vil være.

Hva et annuitetslån er

Du betaler et fast terminbeløp gjennom hele nedbetalingstiden med et annuitetslån. På den måten har du kontroll på hvor mye du må ut med hver måned, og du kan sette opp et budsjett for årene foran deg.

Annuitetslån betales tilbake i like store terminbeløp hver måned, inntil gjelden er innfridd i sin helhet.

I begynnelsen vil en større andel av terminbeløpet bestå av renter, enn avdrag på lånet.

Annuitetslån ansees av den grunn som den låneformen som er mest forutsigbar. Det er også en av hovedgrunnene til at annuitetslån nærmest har blitt en standard låneform ved boliglån for tiden. Kanskje du har lånt opp mot maksgrensen av det du klarer å betjene, for å få råd til drømmeboligen? Da kan serielån bli for dyrt for deg i starten, og du må velge annuitetslån.

I begynnelsen betaler du lite avdrag, men mer renter. Etter hvert vokser avdragsandelen i det faste beløpet du betaler. Vi kan summere opp annuitetslån på følgende måte:

  • Relativt fast terminbeløp.
  • Avdragsdelen er lav i begynnelsen, men blir større etter hvert gjennom nedbetalingstiden.
  • Rentekostnadene blir lavere for hver måned, men de synker saktere enn ved serielån.
  • Hvor stort terminbeløpet er blir påvirket av rentesatsen, dersom du ikke har fastrente.
  • De totale rentekostnadene er høyere enn med serielån.

Dette betyr at dersom du skal låne et stort beløp i forhold til betalingsevnen din så passer annuitetslån deg godt. Dette er en grunn til at personer i startfasen av sin karriere, og som kanskje har fått barn og ser etter en større bolig, ofte blir anbefalt å velge annuitetslån.

Da kan de føle at de har håndterbare terminbeløp i starten. Samtidig forventer de ofte at inntekten vil gå opp heller enn ned i årene framover, slik at de vil kunne betjene de ekstra rentekostnadene på sikt.

Mnd. Terminbeløp Renter Avdrag Gjeld
1 4446 417 3979 46021
2 4446 384 4012 42009
3 4446 350 4046 37963
4 4446 316 4079 33884
5 4446 282 4113 29771
6 4446 248 4148 25623
7 4446 214 4182 21441
8 4446 179 4217 17224
9 4446 144 4252 12972
10 4446 108 4288 8684
11 4446 72 4323 4361
12 4446 36 4361 0

Her har vi oppsummert alle tallene.

Lånesum: 50000 Total kostnad: 53351
Termingebyr: 50 Renter og gebyrer: 3351
Løpetid (mnd): 12 Rente: 10,00%
Terminer pr. år: 12 Effektiv rente: 12,84%
Terminbeløp: 4446 Etableringsgebyr: 0

Hva et serielån er

Et serielån har et variabelt terminbeløp. Der er avdragsandelen konstant, men rentedelen synker i takt med at restgjelden reduseres.

Lånets renteandel er større til å begynne med, og faller i takt med hver nedbetaling.

Avdraget (husk: andelen som går til selve nedbetalingen) holdes derimot konstant, helt til lånet er innfridd.

Vi kan oppsummere serielån på følgende måte:

  • Terminbeløpet du betaler er større i starten, og blir mindre utover nedbetalingstiden.
  • Du betaler hele tiden et fast avdragsbeløp.
  • Rentekostnadene synker relativt hurtig.
  • Terminbeløpet vil endres etter det generelle rentenivået i løpet av nedbetalingstiden, hvis du ikke har fastrente.
  • Totalt betaler du lavere rentekostnader enn ved et annuitetslån.

Dette betyr at et serielån passer godt hvis du ikke har problemer med å betale høyere terminbeløp i starten av nedbetalingsperioden. Dersom du kun har lånt et lite beløp vil dette ofte være tilfelle.

Det passer også bra for godt voksne som har god betalingsevne når de tar opp et lån, men som ønsker å bli raskest mulig ferdig med lånet med tanke på mulig inntektsreduksjon ved overgang til pensjonisttilværelse.

Hva du må vurdere

Det er lurt å sette seg ned og regne på kostnadene, for å finne ut om det er annuitets- eller serielån som passer deg best.

For å finne ut hvilken lånetype som passer deg må du tenke over din situasjon og ditt lånebehov. Er det viktigste for deg å ta opp et billigst mulig lån, eller er du opptatt av å låne mest mulig og likevel ha lavest mulig terminkostnader fra starten? Skal du låne kun et lite beløp som du anser det lett å betale tilbake, eller skal du låne maksimalt i forhold til din betalingsevne?

Det vil lønne seg å sette opp noen regnestykker og vurdere de ulike kostnadene. Da blir det lettere å se konsekvensene av å eventuelt redusere lånebeløpet for å få råd til å betale et serielån fra starten av, eller hvor mye mer du kan låne ved å ta på deg de ekstra kostnadene ved et annuitetslån.

Tenk over kostnadene

Dersom du låner maksimalt, og dermed føler at du ikke vil kunne klare å betjene et serielån er det viktig å være bevisst på de ekstra kostnadene det vil kunne føre med seg. I enkelte tilfeller kan det bety over 100 000 kroner i merkostnader å velge et annuitetslån framfor et serielån.

Dette avhenger selvsagt av lånebeløp og renter. Men det betyr også at dersom rentene stiger vil kostnadsforskjellene på de to lånetypene bli enda større, annuitetslånet vil bli enda dyrere enn serielånet.

Siden annuitetslån er blitt svært vanlig tar bankene det ofte for gitt at det er den låneformen kundene ønsker, nesten uten å spørre. Et lån på 4 millioner kroner, med nedbetalingstid på 25 år, vil kunne koste over 100 000 kroner mer i renter dersom du velger annuitetslån framfor serielån, selv med dagens lave renter.

Når det er slike summer det er snakk om kan det lønne seg å vurdere en gang til om du ville klart å betjene et serielån.

 

Meny